Vanguard Cadets_150619_Fresno-6351

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6351

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6352

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6352

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6353

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6353

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6354

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6354

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6355

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6355

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6356

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6356

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6357

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6357

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6358

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6358

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6359

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6359

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6360

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6360

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6361

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6361

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6362

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6362

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6363

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6363

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6364

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6364

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6366

Vanguard Cadets_150619_Fresno-6366

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8903

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8903

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8904

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8904

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8905

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8905

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8906

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8906

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8907

Vanguard Cadets_150619_Fresno-8907