Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-01694

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-01694

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-01695

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-01695

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-01696

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-01696

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06640

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06640

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06641

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06641

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06642

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06642

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06643

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06643

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06644

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06644

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06645

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06645

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06646

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06646

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06647

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06647

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06648

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06648

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06650

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06650

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06651

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06651

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06652

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06652

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06653

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06653

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06656

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06656

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06657

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06657

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06658

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06658

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06659

Sam Rayburn_221001_Houston Prelims-06659