Terry_221001_Houston Prelims-01700

Terry_221001_Houston Prelims-01700

Terry_221001_Houston Prelims-01701

Terry_221001_Houston Prelims-01701

Terry_221001_Houston Prelims-01702

Terry_221001_Houston Prelims-01702

Terry_221001_Houston Prelims-01703

Terry_221001_Houston Prelims-01703

Terry_221001_Houston Prelims-01704

Terry_221001_Houston Prelims-01704

Terry_221001_Houston Prelims-01705

Terry_221001_Houston Prelims-01705

Terry_221001_Houston Prelims-01706

Terry_221001_Houston Prelims-01706

Terry_221001_Houston Prelims-01707

Terry_221001_Houston Prelims-01707

Terry_221001_Houston Prelims-01708

Terry_221001_Houston Prelims-01708

Terry_221001_Houston Prelims-01709

Terry_221001_Houston Prelims-01709

Terry_221001_Houston Prelims-01710

Terry_221001_Houston Prelims-01710

Terry_221001_Houston Prelims-01711

Terry_221001_Houston Prelims-01711

Terry_221001_Houston Prelims-01712

Terry_221001_Houston Prelims-01712

Terry_221001_Houston Prelims-01713

Terry_221001_Houston Prelims-01713

Terry_221001_Houston Prelims-01714

Terry_221001_Houston Prelims-01714

Terry_221001_Houston Prelims-01715

Terry_221001_Houston Prelims-01715

Terry_221001_Houston Prelims-01716

Terry_221001_Houston Prelims-01716

Terry_221001_Houston Prelims-01717

Terry_221001_Houston Prelims-01717

Terry_221001_Houston Prelims-01718

Terry_221001_Houston Prelims-01718

Terry_221001_Houston Prelims-06807

Terry_221001_Houston Prelims-06807