Alvin_221001_Houston Prelims-09069

Alvin_221001_Houston Prelims-09069

Alvin_221001_Houston Prelims-09070

Alvin_221001_Houston Prelims-09070

Alvin_221001_Houston Prelims-09071

Alvin_221001_Houston Prelims-09071

Alvin_221001_Houston Prelims-09072

Alvin_221001_Houston Prelims-09072

Alvin_221001_Houston Prelims-09073

Alvin_221001_Houston Prelims-09073

Alvin_221001_Houston Prelims-09074

Alvin_221001_Houston Prelims-09074

Alvin_221001_Houston Prelims-09075

Alvin_221001_Houston Prelims-09075

Alvin_221001_Houston Prelims-09076

Alvin_221001_Houston Prelims-09076

Alvin_221001_Houston Prelims-09077

Alvin_221001_Houston Prelims-09077

Alvin_221001_Houston Prelims-09078

Alvin_221001_Houston Prelims-09078

Alvin_221001_Houston Prelims-09079

Alvin_221001_Houston Prelims-09079

Alvin_221001_Houston Prelims-09080

Alvin_221001_Houston Prelims-09080

Alvin_221001_Houston Prelims-09081

Alvin_221001_Houston Prelims-09081

Alvin_221001_Houston Prelims-09082

Alvin_221001_Houston Prelims-09082

Alvin_221001_Houston Prelims-09083

Alvin_221001_Houston Prelims-09083

Alvin_221001_Houston Prelims-09084

Alvin_221001_Houston Prelims-09084

Alvin_221001_Houston Prelims-09085

Alvin_221001_Houston Prelims-09085

Alvin_221001_Houston Prelims-09086

Alvin_221001_Houston Prelims-09086

Alvin_221001_Houston Prelims-09087

Alvin_221001_Houston Prelims-09087

Alvin_221001_Houston Prelims-09088

Alvin_221001_Houston Prelims-09088