Texas City_221001_Houston Prelims-01642

Texas City_221001_Houston Prelims-01642

Texas City_221001_Houston Prelims-01643

Texas City_221001_Houston Prelims-01643

Texas City_221001_Houston Prelims-01644

Texas City_221001_Houston Prelims-01644

Texas City_221001_Houston Prelims-01645

Texas City_221001_Houston Prelims-01645

Texas City_221001_Houston Prelims-01646

Texas City_221001_Houston Prelims-01646

Texas City_221001_Houston Prelims-01647

Texas City_221001_Houston Prelims-01647

Texas City_221001_Houston Prelims-01648

Texas City_221001_Houston Prelims-01648

Texas City_221001_Houston Prelims-01649

Texas City_221001_Houston Prelims-01649

Texas City_221001_Houston Prelims-01650

Texas City_221001_Houston Prelims-01650

Texas City_221001_Houston Prelims-01651

Texas City_221001_Houston Prelims-01651

Texas City_221001_Houston Prelims-01652

Texas City_221001_Houston Prelims-01652

Texas City_221001_Houston Prelims-01653

Texas City_221001_Houston Prelims-01653

Texas City_221001_Houston Prelims-01654

Texas City_221001_Houston Prelims-01654

Texas City_221001_Houston Prelims-01655

Texas City_221001_Houston Prelims-01655

Texas City_221001_Houston Prelims-01656

Texas City_221001_Houston Prelims-01656

Texas City_221001_Houston Prelims-01657

Texas City_221001_Houston Prelims-01657

Texas City_221001_Houston Prelims-01658

Texas City_221001_Houston Prelims-01658

Texas City_221001_Houston Prelims-01659

Texas City_221001_Houston Prelims-01659

Texas City_221001_Houston Prelims-01660

Texas City_221001_Houston Prelims-01660

Texas City_221001_Houston Prelims-01661

Texas City_221001_Houston Prelims-01661