Klein Collins_221001_Houston Prelims-02040

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02040

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02041

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02041

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02042

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02042

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02043

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02043

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02044

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02044

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02045

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02045

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02046

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02046

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02047

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02047

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02048

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02048

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02049

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02049

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02050

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02050

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02051

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02051

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02052

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02052

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02053

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02053

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02054

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02054

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02055

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02055

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02056

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02056

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02057

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02057

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02058

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02058

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02059

Klein Collins_221001_Houston Prelims-02059